Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Citybox AS er en hoteloperatør med hoteller i Norge og utland. Vi tilbyr moderne og rimelige overnattingsløsninger til våre gjester. Vårt selskap er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis, i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Vi vektlegger grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår drift.

Citybox er organisatorisk inndelt i ulike avdelinger og administrasjon. Under administrasjonen hører HR, ulike støttefunksjoner til drift, marked, samt økonomi. Administrasjonen og avdelingene rapporterer til ledelsen i selskapet. Vårt selskap har et styre som er ansvarlig for overordnet styring og beslutningstaking. Hvert hotell er et eget selskap som eies 100 % av Citybox AS.

Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. Citybox gjennomfører jevnlige risikovurderinger for å identifisere potensielle risikoer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi følger regelverket og retningslinjer fra relevante myndigheter, som OECD retningslinjer for flernasjonale selskaper, for å sikre at vi tar hensyn til beste praksis i bransjen.

Vi er også bevisste på at det kan være vesentlige risikoområder i vår leverandørkjede. Særlig områder knyttet til anskaffelse av utstyr og forbruksvarer kan utgjøre en risiko for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Derfor iverksetter Citybox tiltak for å håndtere og begrense disse risikoene.

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct for suppliers), kommuniserer vi tydelig forventningen om at våre leverandører følger UNGP (FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter), OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Vi forventer også at våre leverandører krever det samme av sine egne leverandører.

Vi kartlegger nøye alle våre leverandører og forretningsforbindelser, og gjennomfører jevnlige vurderinger for å identifisere risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tilfeller der vi er usikre på hvordan våre leverandører påvirker omverdenen, krever vi nødvendig dokumentasjon og redegjørelse for deres forpliktelse til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller det er vesentlig risiko for slike brudd, tar vi umiddelbare tiltak. Vi informeres omgående om slike brudd, og dette kravet er inkludert i våre kontrakter med leverandører. Vi tar slike brudd på alvor og følger opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og relevante interessenter, som fagforeninger. Vi oppfordrer til samarbeid og ønsker å adressere bruddene for å sikre forbedring og kontinuerlig etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Samtidig støtter vi opp om arbeidet for økt åpenhet og bekjempelse av menneskerettighetsbrudd i globale leverandørkjeder, der samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn spiller en nøkkelrolle.

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en størrelse som er vesentlig for vår virksomhet, og nøye vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Generelt sett vurderer vi risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til å være lav.

Ved hjelp av våre risikovurderinger og etablering av klare forventninger gjennom vår “Code of conduct for suppliers” krever vi at våre leverandører følger internasjonale standarder og retningslinjer, inkludert UNGP, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Vi forventer også at våre leverandører krever det samme av sine egne leverandører.

Selv om vi vurderer risikoen som lav, tar vi alle rapporter om potensielle brudd på alvor. Dersom det oppdages brudd eller vesentlig risiko for brudd, følger vi opp gjennom dialog med leverandøren og aktuelle interessenter for å sikre at eventuelle brudd blir adressert og rettet opp så snart som mulig. Vi er forpliktet til å opprettholde en leverandørkjede som er i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi tar aktivt ansvar for å minimere risikoen for brudd gjennom vår kontinuerlige overvåkning og oppfølging av leverandørene.

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av arbeidstøy, IKT-utstyr og elektronikk. Vi er bevisste på disse risikoområdene og tar aktivt grep for å minimere eventuelle negative konsekvenser.

En av våre tilnærminger for å minimere eventuell negativ belastning er å fokusere på reparasjon og gjenbruk av produkter så langt det lar seg gjøre. Ved å ta i bruk slike tiltak, reduserer vi behovet for å anskaffe nye produkter og dermed potensielt begrenser miljøpåvirkningen og risikoen for brudd på arbeidsforhold i produksjonsprosessen.

I tillegg følger vi tett opp våre partnere, leverandører og kunder for å sikre at de deler våre forpliktelser til å overholde grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold. Vi stiller krav til dokumentasjon som bekrefter deres engasjement og etterlevelse av internasjonale standarder og retningslinjer. Denne tette oppfølgingen bidrar til å sikre at våre samarbeidspartnere er i tråd med våre verdier og bidrar til et bærekraftig forsyningskjedeanlegg.

Citybox AS er dedikert til å håndtere potensielle risikoer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold på en proaktiv måte. Gjennom våre tiltak og retningslinjer tar vi ansvar for å minimere eventuelle negative konsekvenser og jobber for å opprettholde høye standarder i vår leverandørkjede. Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring og søken etter bærekraftige løsninger for å sikre ansvarlige praksiser og respekt for menneskerettigheter gjennom hele vår virksomhet.